ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

30. 08. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki


 

IX ZJAZD „STOWARZYSZENIE 3. PCZ”

 “Zachowajmy w pamięci nasze cudowne wspomnienia,

ale nie bójmy się nowych”.

Cecelia Ahern

70 lat temu powstał 22. Samodzielny Pułk Czołgów, który sformowano na podstawie Rozkazu Ministra Obrony Narodowej Nr 0045/Org. z dnia 17 maja 1951 roku wg etatu nr 5/96 w składzie 596 żołnierzy i 12 kontraktowych. Pułk otrzymał numer JW 2646 i pozostawał w podporządkowaniu Dowódcy Okręgu Wojskowego - IV Śląsk. Zadanie sformowania pułku do dnia 1 grudnia 1951 roku powierzono kpt. Stanisławowi Kłosowskiemu, pierwszemu dowódcy tego pułku. Nadzór nad wykonaniem zadania zlecono ówczesnemu dowódcy 11. Dywizji Zmechanizowanej w Żaganiu, płk. Włodzimierzowi Jerszowowi. Faktycznie pułk sformowano według etatu nr 5/96 o zmniejszonym stanie osobowym, 331 wojskowych i 21 kontraktowych zgodnie z wydanym Rozkazem Organizacyjnym Dowódcy OW - IV Nr 00600 z dnia 14 września 1951 r. Meldunek o wykonaniu rozkazu dowódca JW 2646, kpt. Stanisław Kłosowski, wysłał do Dowódcy OW - IV w dniu 5 grudnia. Wszystkie uroczystości organizowane lub współorganizowane w tym roku oddają hołd ludziom, którzy tworzyli struktury pierwszej i jedynej jednostki pancernej powstałej w Żaganiu. IX Zjazd „Stowarzyszenia 3pcz”upamiętnił tamte wydarzenia.

28 sierpnia o godz. 16.00 w Hotelu „Willa Park” Państwa Haliny i Jana Okapców rozpoczął się IX Zjazd „Stowarzyszenia 3 pcz”. W Żaganiu stawiło się 60 osób, które przybyły z: Żagania, Żar, Świętoszowa, Krosna Odrzańskiego, Wrocławia, Legnicy, Iłowej, Wilczyc, Rawicza, Wołowa, Szczepanowa, Zielonej Góry, Rybnika i Drzonkowa. Najważniejszym punktem było Walne Zebranie (WZ) sprawozdawczo - wyborcze członków. Rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru W poczcie wystąpili: Krzysztof Wenzel, Zbigniew Podedworny i Edward Sitnicki. Prezes Stefan Kozak powitał zebranych, następnie minutą ciszy uczczono tych, którzy w ostatnim czasie odeszli na wieczną wartę: mjr Jan Jurecki, zm. 22.01.2021r.; ppłk Mieczysław Kozak, zm. 06.12.2020r.; st. chor. sztab. Jan Koziniec, zm. 18.04.2020r.; Pani lek. stom. Halina Manyś, zm. 07.04.2021r.; ppłk Tadeusz Prościński, zm. 05.07.2019r.; mjr Jan Siepietowski, zm. 14.07.2020r.; kpr. Adam Smoliło, zm. 28.03.2021r.; Pan Piotr Stolarz, zm. 22.09.2019r. Zgodnie ze statutem wybrano osoby funkcyjne odpowiedzialne za przebieg WZ. Przewodniczenie zebraniu powierzono Tadeuszowi Wołoszynowi, a sekretarzem WZ został Janusz Nieciecki. Przewodniczący przedstawił porządek zebrania, który został jednogłośnie przyjęty. Prezes przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu za ostatni okres. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (KR) Jan Pindral przedstawił zebranym protokół z kontroli działalności Zarządu. Zwrócił uwagę na zaległości w opłacaniu składek i zaproponował wysłanie upomnień lub skorzystania z uprawnień statutowych. Na podstawie wniosku KR uczestnicy WZ udzielili zarządowi wotum zaufania. Sekretarz Janusz Nieciecki przedstawił „Plan Pracy na lata 2021 – 2025”. Po dyskusji dokument przyjęto do realizacji. Prezes podziękował członkom za zaangażowanie w działalność organizacji oraz za pracę na rzecz środowiska żagańskich pancerniaków. Skarbnik Janina Fajger przedstawiła stan finansów stowarzyszenia.

Następnie odczytano uchwałę Zarządu nr 2/08/2021 z dnia 24 sierpnia 2021 o wyróżnieniu najaktywniejszych członków. Pkt 1. uchwały - Kapituła Odznaki nadaje: Odznakę „ZA ZASŁUGI DLA STOWARZYSZENIA 3pcz” dla: ZŁOTĄ – Dariusza Gierczaka, Lesława Kwalskiego, Jana Okapca, Edwarda Pożerskiego i Bogdana Sztuby; SREBRNĄ – Marka Józefaciuka. Pkt 2. uchwały – Zarząd wyróżnia Pamiątkowym medalem „Stowarzyszenia 3pcz” w etui – Janusza Boguckiego, Pamiątkowym coinem „Stowarzyszenia 3pcz”: Janusza Niecieckiego i Tadeusza Wołoszyna. Pkt 3. uchwały – Zarząd wyróżnia Nagrodą książkową z dedykacją: Lecha Barańskiego, Antoniego Bieniasza, Leona Fila, Włodzimierza Kruka, Zbigniewa Podedwornego, Jana Rzepkę i Helenę Siepietowską. Pkt 4. uchwały – dyplom uznania: Aurelię Fajger, Zygmunta Filipiuka, Elżbietę Gierczak, Kazimierza Gołębiewskiego, Andrzeja Miernickiego, Jadwigę Niekrewicz, Sławomira Panasiuka, Wojciecha Saynę, Edwarda Sitnickiego, Tadeusza Szmagiera, Krzysztofa Wenzla.

Najważniejszym punktem porządku WZ były wybory władz „Stowarzyszenia 3pcz”. Na kolejną, czteroletnią kadencję wybrano Zarząd w składzie: Prezes – Stefan Kozak, Zastępcy Prezesa – Włodzimierz Kruk i Tadeusz Wołoszyn, Sekretarz – Janusz Nieciecki i Skarbnik – Aurelia Fajger. Komisja Rewizyjna będzie pracować w składzie: Przewodniczący – Jan Pindral, członkowie: Antoni Budziłło i Kazimierz Gołębiewski. Ostatnim punktem WZ była dyskusja, wnioski, propozycje. Kol. Andrzej Miernicki złożył wniosek o przydzielenie zastępcom odpowiedzialności za realizację spraw w zakresie organizacyjno – finasowym jednemu oraz promocji i kontaktów drugiemu. Wniosek przyjęto do realizacji. Obrady zakończono wykonaniem wspólnego zdjęcia. Uroczysty obiad zakończył oficjalne spotkanie IX Zjazdu Stowarzyszenia Żołnierzy i Pracowników Wojska 3. Drezdeńskiego Pułku Czołgów Średnich im. 3. Brygady Pancernej.

28. 09. 2021 r.

Admin. Andrzej Miernicki